Budú predčasné voľby?

PRIAMA DEMOKRACIA


*1.11%
hlasov

PRIAMA DEMOKRACIA

Základné informácie o politickej strane

Celý názov politickej strany:PRIAMA DEMOKRACIA
Skratka politickej strany:PD
Dátum registrácie:05.12.2008
Sídlo (Mesto):Bratislava-Rusovce
Odkaz na webovú stránku:http://www.priamademokracia-pd.sk/


Najvyšším ideovým predstaviteľom strany je Prezident strany - Ing. Gabriel Karácsony.

 

Vek - 69 r., bydlisko Bratislava-Rusovce, dôchodca-opatrovateľ, zakladateľ, autor programu a stanov strany. Predseda strany do 01/2015, Prezident strany od 01/2015, štatutár strany. Na kandidátnej listine strany PD - č.22, má pozíciu č.7.


Najvyšším výkonným predstaviteľom strany je Predseda strany - Mgr. Róbert Beňo.

 

 

Profil a idea politickej strany

 

Politická strana “PRIAMA DEMOKRACIA”, je stranou nového typu. Nedefinuje svoje postavenie v politickom spektre. Jej úlohou bude, po nastolení princípov spravodlivého a funkčného referendového systému, v spoločnosti pôsobiť, nie vládnuť. Hlavnou ideou strany je teda prenesenie najvyšších právomocí v spravovaní štátu a spoločnosti, do rúk občanov. Chce to realizovať ústavnými zmenami referendového systému od úrovne obcí, cez regióny, až po štát, prijatím zákonov o ľudovej iniciatíve a ľudovom hlasovaní a tiež zásadnými zmenami volebného systému.

Okrem toho sa zasadzuje o radikálne zmeny a zjednodušenie daňovo-odvodového a sociálneho systému a to, zavedením jedinej dane (daň za spotrebu), miesto terajších cca 35 druhov daní a zavedením jedinej dávky (nepodmienený základný príjem), miesto terajších cca 150 druhov dávok.

Pritom pripravuje návrhy zásadných reforiem v zdravotníctve, školstve a v spravodlivosti.

 

 
 

Prečo nás voliť?

 

1. Ústavou a zákonmi o ľudovej iniciatíve a o ľudovom hlasovaní, oživíme priamu demokraciu - vládu ľudu. Odstránime bariéry vo fungovaní referendového systému.

 

2. Predložíme ľuďom riešenia spoločenských, ekonomických a sociálnych problémov, vrátane zdravotníctva, školstva a spravodlivosti, o ktorých budú môcť aj priamo hlasovať v referendách.

 

3. Občania budú mať právo vetovať politikmi prijímané zákony.

 

4. Zjednodušíme ekonomický, daňovo-odvodový a sociálny systém, v prospech občanov, ale aj podnikateľov.

 

5. Zavedieme odvolateľnosť a potrestateľnosť politikov a štátnych úradníkov.

 

6. Jedinou daňou z pohybu peňazí, zabezpečíme masívny príjem do štátnej pokladne, pri súčasnom radikálnom znížení zaťaženia občanov.

 

7. Vlastnou menou, vydávanou do obehu pod kontrolou občanov, zabezpečíme možnosť plnej zamestnanosti pre tých, čo môžu a chcú pracovať.

 

8. Nepodmienený základný príjem zabezpečí spravodlivé sociálne zabezpečenie všetkým občanom.

 

9. Vyhubíme veľkú korupciu (nebude koho podplácať), zamestnáme ľudí a odstránime tým biedu.

 

10. Štát nebude ďalej financovať politické strany.

 

 

PRIAMA DEMOKRACIA nemá peniaze, ani iný majetok, ktorý by mohla ponúknuť občanom. V tomto smere teda neponúkame voličovi nič !

 

PRIAMA DEMOKRACIA však disponuje myšlienkami a ideami svojich členov, ktoré sú voči sebe nezištné, ale o to štedrejšie voči občanom.

 

PRIAMA DEMOKRACIA ponúka riešenia, ktoré si budú môcť realizovať občania vo vlastnej kompetencii, bez spoliehania sa na vôľu, či nevôľu politikov v parlamente.

 

PRIAMA DEMOKRACIA však ponúka ešte oveľa viac. Občania si budú môcť sami riešiť problémy vo vlastnej kompetencii, o ktorých dnes PRIAMA DEMOKRACIA nemá ani tušenia.

 

Žiadna politická strana nemá rozum, alebo odborníkov na všetko !


Ten rozum, tí odborníci, tá spravodlivosť, tá vôľa, tá sila, to právo, nie je v politických stranách, či v hlavách ich lídrov. Je to v občanoch. Ponúkame kolektívnu SEBAREALIZÁCIU občanov.

 

 

KONCEPCIA REFERENDOVÉHO SYSTÉMU

 

I. Občania majú mať rovnakú možnosť zákonodarnej iniciatívy, ako poslanec v parlamente. Z tohto treba odvíjať kvórum podpisov na iniciovanie návrhu zákona do parlamentu, alebo na vyhlásenie referenda. Kvórum na podanie návrhu ústavného zákona bude dvojnásobné. Poznámka : Ak máme 4,5 milióna voličov a 150-členný parlament, potom váha hlasu jedného poslanca zodpovedá hlasom 30 tisícov voličov. Znamená to, že na podanie návrhu zákona, alebo na iniciovanie referenda treba aspoň 30 tisíc (nie 350 tisíc) podpisov a na návrh ústavného zákona, 60 tisíc podpisov.

 

II. Po podaní návrhu zákona zo strany občanov, podporeného príslušným počtom petičných podpisov, parlament je povinný tento riadne prerokovať a hlasovať o ňom. Ak ho parlament neprijme, musí byť vyhlásené referendum o prijatí tohto zákona. Ak bude referendom zákon prijatý, bude mať platnosť riadne schváleného zákona. V takomto prípade prezident republiky udelí parlamentu výstrahu, lebo zle odhadol vôľu väčšiny voličov.

 

III. O každej otázke, ktorá je predmetom referenda, musí vláda preukázateľne informovať každého voliča, vrátane informácie o možných a známych, kladných aj záporných aspektoch prijatia či neprijatia príslušného zákona. Pri naplnení tejto podmienky sa referendum uskutoční a bude platné pri akejkoľvek účasti voličov.

 

IV. Predmet hlasovania v referende je prijatý ako zákon, ak zaň hlasovalo 50 a viac percent zúčastnených voličov a súčasne bola nadpolovičná väčšina dosiahnutá najmenej v polovici okresov (regiónov) krajiny.

 

V. Ak prezident republiky v priebehu volebného obdobia parlamentu udelí tri výstrahy, v zmysle bodu II., je povinný parlament rozpustiť a nariadiť predčasné voľby.

 

VI. Hlasovanie v referende musí byť umožnené v časovom rozmedzí niekoľkých dní, a to rôznymi formami hlasovania, s využitím dostupných technických prostriedkov, bez nutnosti priamej fyzickej prítomnosti voliča na určitom mieste.

 

VII. Hlasovací systém musí byť prepojený s centrálnym registrom občanov a musí vylúčiť možnosť opakovaného hlasovania tým istým voličom. Centrálny register elektronicky tiež vyhodnotí hlasovanie, a to v členení na okresy a bez potreby zriaďovania volebných komisií na sčítavanie hlasov.

 

VIII. V Ústave musí byť upravené, ktoré otázky nemôžu byť riešené referendom. Napríklad, otázky vedúce k potláčaniu všeobecne uznávaných ľudských a občianskych práv a k zjavnej diskriminácii akejkoľvek skupiny občanov. Tiež nemôžu byť predmetom referenda otázky, ktoré sú v rozpore s už platnými medzinárodnými zmluvami a dohovormi, pokiaľ nie sú predmetom samotné tieto zmluvy a dohovory. Ak by predmetom boli medzinárodné zmluvy a dohovory, potom musí ísť o návrhy ústavných zákonov.

 

IX. Otázky ústavy a jej zmien musia byť vždy riešené referendom. Referendom môže byť zbavený mandátu poslanca ktorýkoľvek poslanec.

 

Poznámka - vo vzťahu k referendovému systému, niektoré aspekty fungovania parlamentu a poslancov v ňom:


Poslanec má právo zákonodarnej iniciatívy. To znamená, že poslanec predloží návrh zákona a parlament ho prerokuje. Ak ho neprijme, predkladateľ ho môže predložiť voličom ako predmet referenda, bez potreby zbierania petičných podpisov. V takomto prípade je vyhlásenie referenda povinné. Ak bude predmet v referende prijatý, bude platiť ako zákon.  Ak však predmet bude v referende odmietnutý, predkladateľ obdrží od predsedu parlamentu výstrahu. Po troch výstrahách v priebehu jedného volebného obdobia poslanec stráca mandát poslanca a nastúpi náhradník. Poslanci a politické strany veľmi rýchlo pochopia, že ak budú prijímať protiľudové či zlé zákony, prídu o svoje mandáty. To isté platí aj v prípade korupčného, alebo iného amorálneho správania sa poslancov. Občania budú mať možnosť poslancov odvolávať a vetovať nimi prijaté zákony, ktoré väčšine občanov nevyhovujú.Fotogaléria

PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIA PRIAMA DEMOKRACIAVideá


Náš Facebook

Zverejnenie povinných informácii v zmysle § 15 Transparentnosť volebnej kampane zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani:
Objednávateľ volebnej kampane: PRIAMA DEMOKRACIA,Balkánska 118, Bratislava, ICO:42142237
Dodávateľ volebnej kampane: Bc. Milan Bednár - MiBe, Aténska 24, Košice, IČO:41428226
Zmluva zo dňa 12.2.2016

Diskusia
Pridať príspevok
Diskusia neobsahuje žiadny príspevok, vložte príspevok ako prvý.

AK BY SA KONALI PREDČASNÉ VOĽBY, KOMU BY STE DALI SVOJ HLAS?
Strana, ktorú by ste volili:
Kraj:
Vek:
E-mailová adresa: (Je ukladaný v zašifrovanej podobe. Slúži len na zabránenie duplicitného hlasovania. Dešifrovanie e-mailu nie je možné.)
Chceli by ste, aby boli predčasné voľby?:
Kontrola (Opíšte prosím 4 čísla z ľava do prava):
=>


Virtuálne hlasovanie a vyplývajúce výsledky prieskumu nie sú plateným prieskumom a nemajú objednávateľa. Prevádzkovateľ prieskumu: Bc. Milan Bednár - MiBe, Košice, IČO:41428226. Podmienky hlasovania.

© predcasne-volby.skAko by ste chceli, aby to vyzeralo...

Rozdelenie mandátov
Rozdelenie mandátov v zmysle neformálnych virtuálnych volieb:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
 
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
 

Legenda

 Politická stranaKreslá
1.Mandát - Sloboda a SolidaritaSloboda a Solidarita82
2.Mandát - Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoKotleba - Ľudová strana Naše Slovensko35
3.Mandát - Slovenská občianska koalíciaSlovenská občianska koalícia32

Späť hore, Výsledky a štatistika

Štatistika hlasovania - prvých 10 strán


Politická stranaPercentuálny podiel
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  Sloboda a Solidarita43.91 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko18.84 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  Slovenská občianska koalícia17.31 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)3.60 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  VZDOR - strana práce2.49 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA2.22 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  MLADÁ BRATISLAVA1.80 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja1.66 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  PRIAMA DEMOKRACIA1.11 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)  Strana rómskej koalície - SRK0.97 %

Späť hore, Výsledky a štatistika

Hlasovanie podľa krajov

KrajPercentuálny podielKumulatívne
Banskobystrický13.1579 %13.1579 %
Bratislavský28.1163 %41.2742 %
Košický9.0028 %50.2770 %
Nitrianský12.3269 %62.6039 %
Prešovský9.1413 %71.7452 %
Trenčiansky9.0028 %80.7479 %
Trnavský9.9723 %90.7202 %
Žilinský9.2798 %100.0000 %

Späť hore, Výsledky a štatistika


Veková štruktúra

VekPercentuálny podielKumulatívne
18-2019.3906 %19.3906 %
21-3041.6898 %61.0803 %
31-4019.1136 %80.1939 %
41-5010.9418 %91.1357 %
51-604.9861 %96.1219 %
61-702.7701 %98.8920 %
71-990.5540 %99.4460 %

* rozdiel medzi 100% - 99.4460 = 0.5540% predstavuje vek hlasujúcich pod 18 rokov (v čase volieb dovršia 18, alebo vek nad 99)

Späť hore, Výsledky a štatistika


Chceli by ste, aby boli predčasné voľby?

OdpoveďPercentuálny podielAbsolútne
áno108.3102 %782
nie7.2022 %52
neviem9.1413 %66
Spolu124.6537 %900


Späť hore, Výsledky a štatistika


Posledné hlasovanie

Dátum hlasovaniaPolitická stranaKrajVek
20.01.2018 o 02:15Sloboda a SolidaritaPrešovský kraj26
18.01.2018 o 21:12SMER - sociálna demokraciaBratislavský kraj21
14.01.2018 o 22:55SME RODINA - Boris KollárPrešovský kraj42
14.01.2018 o 21:30Sloboda a SolidaritaBanskobystrický kraj27
14.01.2018 o 01:48OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)Žilinský kraj22
11.01.2018 o 12:54Kresťanskodemokratické hnutieBanskobystrický kraj56
04.01.2018 o 18:05Sloboda a SolidaritaBanskobystrický kraj23
28.12.2017 o 03:57OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)Bratislavský kraj18
23.12.2017 o 10:56Komunistická strana SlovenskaKošický kraj27
20.12.2017 o 00:02Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség PártjaNitrianský kraj45
19.12.2017 o 21:58Sloboda a SolidaritaTrenčiansky kraj24
10.12.2017 o 16:42Sloboda a SolidaritaBratislavský kraj32
10.12.2017 o 12:15Sloboda a SolidaritaBratislavský kraj19
09.12.2017 o 14:20Sloboda a SolidaritaŽilinský kraj33
09.12.2017 o 11:49Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoBratislavský kraj29
08.12.2017 o 21:21SME RODINA - Boris KollárPrešovský kraj28
08.12.2017 o 18:31SME RODINA - Boris KollárŽilinský kraj22
07.12.2017 o 03:54Komunistická strana SlovenskaBratislavský kraj55
06.12.2017 o 11:22SME RODINA - Boris KollárTrenčiansky kraj24
02.12.2017 o 17:18Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoNitrianský kraj64
02.12.2017 o 17:09Kotleba - Ľudová strana Naše SlovenskoBratislavský kraj64
30.11.2017 o 14:51OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)Banskobystrický kraj30
30.11.2017 o 11:13Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická stranaBanskobystrický kraj24
29.11.2017 o 17:12SMER - sociálna demokraciaNitrianský kraj18
27.11.2017 o 01:15Sloboda a SolidaritaTrnavský kraj20
21.11.2017 o 04:32Komunistická strana SlovenskaŽilinský kraj62
20.11.2017 o 10:40OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)Košický kraj56
16.11.2017 o 18:30Sloboda a SolidaritaBratislavský kraj25
15.11.2017 o 10:24NOVAŽilinský kraj28
14.11.2017 o 02:45SME RODINA - Boris KollárNitrianský kraj22
13.11.2017 o 16:16Sloboda a SolidaritaKošický kraj28
12.11.2017 o 15:34OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)Trenčiansky kraj29
12.11.2017 o 08:14Sloboda a SolidaritaTrenčiansky kraj40
11.11.2017 o 19:53Sloboda a SolidaritaŽilinský kraj50
11.11.2017 o 12:16Sloboda a SolidaritaBanskobystrický kraj43


Späť hore, Výsledky a štatistikaŠtatistika aktualizovaná
22.04.2017 o 13:43

*Virtuálne hlasovanie a vyplývajúce výsledky prieskumu nie sú plateným prieskumom.
V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani virtuálne neformálne voľby nemajú objednávateľa.
Prevádzkovateľ prieskumu: Bc. Milan Bednár - MiBe, Košice, IČO:41428226
Celkový počet hlasujúcich v internetovom prieskume aktualizovaného k 22.04.2017 o 13:43 v absolútnom vyjadrení: 722 hlasujúcich.
Od poslednej aktualizácie výsledkov pribudlo 178 neaktualizovaných hlasov.


Rýchle odkazy na politické strany

99 % - občiansky hlas, AGRÁRNA STRANA VIDIEKA, CESTA Strana vlastencov a odborníkov, DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA, Demokratická strana, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA, HLAS - Demokratická aliancia Slovenska, Hnutie za demokraciu, Hnutie za demokratické Slovensko, IDEA, JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska, Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník, JEDNOTNÉ SLOVENSKO, Komunistická strana Slovenska, Kresťanská ľudová strana, KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO, Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie, LEPŠIA ŠTVRŤ, Ľudová strana, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, Magnificat Slovakia, MLADÁ BRATISLAVA, MOST - HÍD, Národ a Spravodlivosť - naša strana, NÁRODNÁ KOALÍCIA, Nezávislé fórum, NOVA, NOVÁ DEMOKRACIA, NOVÝ PARLAMENT, Občania Slovenska, Občianska konzervatívna strana, Občianski liberáli, Obyčajní ľudia, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA), Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ, PRIAMA DEMOKRACIA, Robíme to pre deti - SF, Rómska iniciatíva Slovenska, #SIEŤ, Sloboda a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Slovenská ľudová strana, Slovenská národná strana, Slovenská občianska koalícia, SME RODINA - Boris Kollár, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratickej ľavice, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja, Strana mladých ľudí, Strana moderného Slovenska, Strana občanov Slovenska, Strana občianskej ľavice, Strana patriotov, Strana práce, Strana rómskej koalície - SRK, Strana Rómskej únie na Slovensku, Strana TIP, Strana zelených, Strana zelených Slovenska, ŠANCA, TREBIŠOV NAHLAS, ÚSVIT, VZDOR - strana práce, Združenie robotníkov Slovenska, Zelená vlna, Zelení-Strana národnej prosperity, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska,
Logá politických strán

CESTA Strana vlastencov a odborníkov99 % - občiansky hlasAGRÁRNA STRANA VIDIEKADEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANADemokratická stranaEURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANAHLAS - Demokratická aliancia SlovenskaHnutie za demokraciuIDEAJEDNOTA - ľavicová strana SlovenskaKresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANAMagnificat SlovakiaMLADÁ BRATISLAVANárod a Spravodlivosť - naša stranaNezávislé fórumNOVANOVÁ DEMOKRACIANOVÝ PARLAMENTObčania SlovenskaObčianska konzervatívna stranaPRÁVO A SPRAVODLIVOSŤRobíme to pre deti - SFSlovenská ľudová stranaNÁRODNÁ KOALÍCIAStrana mladých ľudíStrana občanov SlovenskaStrana občianskej ľaviceStrana patriotovStrana rómskej koalície - SRKStrana Rómskej únie na SlovenskuStrana zelenýchTREBIŠOV NAHLASZdruženie robotníkov SlovenskaZelená vlnaZmena zdola, Demokratická únia SlovenskaStrana TIPStrana moderného SlovenskaOBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)Demokrati Slovenska - Ľudo KaníkŠANCASME RODINA - Boris KollárStrana zelených SlovenskaKOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKOMaďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata SzövetségVZDOR - strana práceMOST - HÍDSlovenská národná stranaOdvaha - Veľká národná a proruská koalíciaKomunistická strana SlovenskaSlovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická stranaSMER - sociálna demokraciaKresťanskodemokratické hnutieSlovenská občianska koalíciaKotleba - Ľudová strana Naše Slovensko#SIEŤStrana maďarskej komunity - Magyar Közösség PártjaPRIAMA DEMOKRACIASloboda a Solidarita


Podporte projekt na Facebooku
Ďakujeme.

Výsledky volieb,   Volby do Senátu Parlamentu České republiky,   Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Táto webová stránka používa cookies. Pokracovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadaca pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Dalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Súhlasím